sản xuất
sáng tạo

01 trực tuyến

02 xuất bản

không gian thực nghiệm sáng tạo

trung tâm
văn hóa

03 thư viện văn hóa

04 triển lãm nghệ thuật

không gian thực nghiệm văn hóa

hỗ trợ thực nghiệm &
trao đổi mạng lưới hợp tác